fc-ararat

FC Ararat Jalgpallikool

Õppekava

 

FCA Jalgpallikooli filosoofia:

Tulevase jalgpalluri kujundamine kattub tulevase isiksuse arendamisega. Peale hea mängija arendamise on meie eesmärgiks eeskätt kasvatada väärika inimese, kes jälgib ausaid mängureegleid ja on võimeline lahendama väärikalt nii spordi kui ka elu probleemid.

Sisukord

 1. Õppekava eesmärk
 2. Õpingute alustamise tingimused
 3. Õppeainete loend ja maht tundides
 4. Õppe- ja treeningtöö planeerimine
 5. Ainekavad
  1. Vanusegrupp 5-7aastased
  2. Vanusegrupp 7-10aastased
  3. Vanusegrupp 11-13aastased
  4. Vanusegrupp 14-16aastased
  5. Vanusegrupp 16-18aastased
  6. Vanusegrupp 18- ja vanemad
 6. Treeneri töökava
 7. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused
 8. Õppeetappide ja erakoolide lõpetamise nõuded

1. Õppekava eesmärk

FC Ararat´i Jalgpallikool on õppeasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas. Põhieesmärgiks on noorte erialane kasvatamine, hõlmates nii vaimset kui kehalist ettevalmistust jalgpalli spordialal. Samuti, luua keskkond, kus sihikindla õppe- ja treeningtööga omandatakse paremad teadmised ja parem füüsiline tase iga lapse kasvuaastaga. Viimane tähendab jalgpallikooli panust noorte kehalise efektiivsuse tõstmiseks. Noore järjepidev treeningprotsessis osalemine tagab isiku järjest parema ettevalmistuse jalgpallis nii tehnilisel, teoreetilisel kui ka vaimsel tasandil. Olenevalt noore vastavatest näitajatest, on võimalik leida tee nii parimatesse jalgpalliklubidesse kui ka -koondisse.

FC Ararat´i Jalgpallikooli õppetöö põhiteesid:

 • Noorsportlase arendamine mitmekülgse treeningkava alusel tagab sportlase hea ettevalmistuse, mis tugevdab noore üldist tervist (vastavalt noore vanusegrupile – motoorne töö, mänguline intuitsioon, suhtlemine teiste eakaaslastega, füüsiline vastupidavus ning vaimsus kui positiivne hoiak);
 • Mängijate kasvatamine just eesmärgiga, et jalgpallikooli noor saab vajaliku ettevalmistuse oma teekonna jätkamiseks erinevates klubides ning parimad leiaksid tee Eesti koondise ridadesse;
 • Noortes huvi tekitamine ja selle säilitamine jalgpalli kui spordiala vastu kogu õppekava jooksul. Motiveerimine läbi tasakaalustatud õppekava (innustamine, tunnustamine, suunamine, motiveeritud tagasiside andmine);
 • Pidev tegelemine spordiga tagab tervisliku eluviisi just professionaali käe all;
 • Kuna meistriks teevad meie oskused, siis neid oskusi soovibki FC Ararat´i Jalgpallikool noortele anda, tõstes seeläbi noore positiivset hoiakut;
 • Üldine eesmärk on sportliku eluviisi propageerimine ning tervislike eluviisi teadvuslikkuse tõstmine.

Jalgpallikooli põhimõtted tuginevad riiklikus õppekavas olevatele põhipunktidele, võttes aluseks nii Erakooliseaduse kui ka Huvikooli seaduse.

2. Õpingute alustamise tingimused

FC Ararat´i Jalgpallikool (edaspidi kui Jalgpallikool) ootab õpingutes osalema igat noort, kes soovib tegeleda jalgpalliga (nii süvendatult kui ka huvi korral). Jalgpallikooli astumiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus Jalgpallikooli juhatusele.
Vanusegruppide komplekteerimine toimub üldjuhul iga õppeaasta sügisel, et tagada noorte ühtlane tase järgmisse noorterühma üleminekul.

3. Õppeainete loend ja maht tundides

Jalgpallikooli õppe- ja treeningtöö toimub kuuest vanusegrupist lähtuvalt. Õppeaine maht on jaotatud vanusegruppidest lähtuvalt järgmiselt:

 • 5-7aastased, 90 tundi aastas
 • 7-10aastased, 180 tundi aastas
 • 11-13aastased, 200 tundi aastas
 • 14-16aastased, 290 tundi aastas
 • 16-18aastased, 390 tundi aastas
 • 18-…aastased, 430 tundi aastas

Õpperühmade komplekteerimise, õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi teostamise eest vastutavad Jalgpalliklubi noortetöö juht, vanusegruppide treenerid, lähtudes nii põhikirjast, õppekavast kui ka sisekorraeeskirjadest.

Õppetöö ning treeningud toimuvad tulenevalt FC Ararat klubi põhikirjast, kodukorrast ja antud õppekavast, aastaringselt. Praktilised oskused omandatakse nii grupi- ja/või individuaaltreeningutena. Treeningtunni pikkus on 60-90 minutit, sõltuvalt vanuserühmast.

Vähemalt 1 kord aastas teostatakse jalgpallikooli õpilaste arstlikku kontrolli.

4. Õppe- ja treeningtöö planeerimine

Õppe- ja treeningtöö planeeritakse vastavalt käesolevale õppekavale. Õpeprotsess põhineb suuresti treeningutel ja on seotud praktilise protsessiga – mille mahtu vastavalt lapse kasvades suurendatakse 60 minutilt 90 minutile treeningtunni kohta ja samuti suureneb treeningute arv nädalas. Olenevalt laste vanuserühmast antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ainekava alusel (p 5).

Õppe- ja treeningtöö on korraldatud vastavalt ainekavale (p 5) ja treeneri töökavale (p 6 ).

5. Ainekavad

Õppekavade liigitusel on aluseks noorte vanusest tulenevad võimed ja füüsiline vastupidavus. Õppekava alusel täiendatakse noore Jalgpallikooli kasvandikku vastavalt vanusele, järjest keerulisemate situatsioonidega toimetulekuks jalgpallimängudes. Mida pikemalt on noor õppeprotsessis tegev, seda paremaks saavad tema oskused pallimängus, samuti üldine füüsiline paranemine nagu koordinatsioon, kiirus, täpsus ning ülesannete teostamiseks vajaminev hoolikus. Õppekava kohustusliku lisana on lapsed kaasatud akrobaatika tunnis, mis täiendab lapse üldist arengut.

5.1 Vanusegrupp 5-7aastased

Õppe-eesmärgiks on arendada palli tunnetust: palli tundmine, valdamine ja kontroll.

Õppesisu osas on põhirõhk suunatud TEHNIKALE. Suurendades samas noore intuitsioonivõimet, kiirust ning ülesannete sooritamise täpsust. Kasutatavad mänguskeemid on: 1vs1, 2vs2, 3vs3 ja 4vs4.

Selles vanusegrupis tuleb hoida õppeprotsessi mängulisena. Kiita tuleb pingutuse, mitte tulemuse eest, sest pingutus on kontrollitav.

Lisaettevalmistuse annab akrobaatiline osa.

Tundide arv nädalas – 2 kuni 3 treeningtundi nädalas.

5.2. Vanusegrupp 7-10aastased

Õppe-eesmärgiks on tõsta põhimängu küpsust: lihtne, üldine mängusituatsioon – nii kaitses kui rünnakul.

Õppesisu osas on põhirõhk suunatud TEHNIKALE ja INTUITSIOONILE ja suhtluse parandamisele, samuti füüsilisele ja vaimsele arendamisele. Tulenevalt eelneval tasemel omandatud algteadmistest arendada erinevaid löögitehnikaid, jooksutehnikat, kombineerides lapse oma keharaskusega seotud jõuharjutusi. Kasutatavad mänguskeemid on: 4vs4 ja 5vs5.

Selles vanusegrupis tuleb samuti hoida õppeprotsessi mängulisena, hoides õppeprotsessi huvipakkuva ning motiveerivana.

Lisaettevalmistuse annab akrobaatika.

Tundide arv nädalas – 2 kuni 3 treeningtundi nädalas.

5.3 Vanusegrupp 11-13aastased

Õppe-eesmärgiks on arendada võistlusvalmidust: meeskonnatöö, põhilised meeskonnatöö ülesanded kaitses, rünnakul.

Õppesisu osas on põhirõhk suunatud TEHNIKALE, INTUITSIOONILE ja SUHTLEMISE parandamisele, samuti füüsilisele ja vaimsele arendamisele. Kasutatavad mänguskeemid on: 7vs7 kuni 11vs11.

Lisaettevalmistuse annab akrobaatika.

Tundide arv nädalas – 3 kuni 4 treeningtundi nädalas.

5.4. Vanusegrupp 14-16aastased

Õppe-eesmärgiks on saavutada võistlusküpsus: üldised ülesanded meeskonnatöös, liini ja positsioonimängu ülesanded, koostöö kaitsjate, poolkaitsjate ja ründajate vahel.

Õppesisu osas on põhirõhk suunatud TEHNIKALE, INTUITSIOONILE ja SUHTLEMISE parandamisele, samuti FÜÜSILISE ja VAIMSE poole arendamisele – mängu juhendamise ja tulemusega seotud vaimsed küljed. Suurem taktilise poole osatähtsus. Kasutatavad mänguskeemid on: 11vs11.

Lisaettevalmistuse annab akrobaatika, samuti vastavalt vajadusele jõusaali kasutus (teatud perioodil, kuid mitte rohkem kui kord nädalas).

Tundide arv nädalas – 4 kuni 5 treeningtundi nädalas.

5.5. Vanusegrupp 16-18aastased

Õppe-eesmärgiks on meeskondliku küpsuse saavutamine. Individuaalsete võimete arendamine tehniliselt kui ka vaimsete omaduste parendamine. Peab olema saavutatud nn teadliku treenimise tase – isiku teadlikkus selle olulisusest, vajalikkusest ning oma tugevustest.

Õppesisu osas on põhirõhk suunatud TEHNIKALE, INTUITSIOONILE ja SUHTLEMISE parandamisele, samuti FÜÜSILISE ja VAIMSE poole arendamisele. Treeningkoormused ja vastupidavuse osakaal tõuseb. Oluline on motiveeritud tagasiside andmine nii meeskondlikult kui ka individuaalselt. Meeskonna ühtse vaimu tugevdamine. Kasvatada meeskonna tunnetust ning läbisaamist mängijate vahel. Teooria detailiseerimine – selle üksikasjalik edasiandmine tulenevalt positsioonist, löögist, kiirendusest jm praktikas kasutatavast. Kasutatavad mänguskeemid on: 11vs11.

Lisaettevalmistuse annab akrobaatika, samuti vastavalt vajadusele jõusaali kasutus.

Tundide arv nädalas – 5 treeningtundi nädalas. Kasutatakse individuaaltreeninguid, olenevalt treenitavast suunast (väiksemad grupid eraldi, ka üksikisikuga).

5.6. Vanusegrupp 18- ja vanemad

Õppe-eesmärgiks on piisava küpsusastme saavutamine tipptasemel jalgpallis, kasutades selleks mängijate individuaalseid, häid omadusi.

Õppesisu osas on põhirõhk suunatud TEHNIKALE, INTUITSIOONILE ja SUHTLEMISE parandamisele, samuti FÜÜSILISE ja VAIMSE poole arendamisele – spetsialiseeritud või ka mitmekülgne mängijate mõjutamine mänguskeemides. Suurenevad mängukiirused, positsioonide spetsiifika tundmine, positsiooni hoidmine, samuti võidule innustamine. Positsioonide spetsiifiliste ülesannete täpne teostus ning kiire reageerimine mängusituatsioonides. Meisterlik teoreetilise külje kasutamine praktikas. Kasutatavad mänguskeemid on: 11vs11.

Lisaettevalmistuse annab akrobaatika , samuti vastavalt vajadusele jõusaali kasutus.

Tundide arv nädalas – 5 treeningtundi nädalas. Kasutatakse individuaaltreeninguid, olenevalt treenitavast suunast (väiksemad grupid eraldi, ka üksikisikuga).

Üldine:

 • Vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu reglemendiga määratud võistlushooajal vähendatakse mängude perioodil nädala treeningtunde vastavalt mängude arvule nädalas.
 • Tulenevalt vanuserühmast, kuid üldjuhul on võistlusperiood kevadel ja sügisel. Peale võistlusperioodi lõppu toimub taastumine ning seejärel algab ettevalmistus uueks võistlushooajaks.
 • Taktikaliste skeemide õpetus ning teoreetilise osa pikkus sõltuvalt vanuserühmast ning mänguskeemi keerukusest.

6. Treeneri töökava

Treener kajastab oma tööd vastavalt vanusegrupile treeningpäevikus. Treeningpäevik sisaldab tunniplaani, osavõtjate arvestust, üldiseid andmeid.

Treeneri tööplaan tuleb esitada FC Ararat´i juhatusele igakuiselt, eelneva kuu lõpus järgmise kuu kohta.

7. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Õppeainena õpetatakse FC Ararat´i Jalgpallikoolis jalgpalli, läbi erinevate tasemete.

8. Õppeetappide ja erakoolide lõpetamise nõuded

Õpilase üleviimine ühest vanusegrupist järgmisele on seotud õpilase vanuse kasvuga, st teatud vanusepiiri ületamisega. Jalgpallikooli lõpetanuks loetakse vähemalt 18aastane.

Kinnitatud juhatuse otsusega 1213JO01
03.12.2013